Śląski OZŻ

Historia Okręgu


65 lat minęło, czyli jak to się wszystko zaczęło. zobacz film

Ludzie niezwiązani z żeglarstwem z niedowierzaniem przyjmują informację, że województwo katowickie (dzisiaj śląskie), nie posiadające naturalnych warunków do uprawiania sportów wodnych, w którym nie ma ani jednego naturalnego akwenu, a z którego odległość do morza lub jezior mazurskich wynosi ponad 550 km, jest jednym z najsilniejszych okręgów żeglarskich w naszym kraju.

Historia tradycji żeglarstwa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim sięga wczesnych lat dwudziestych naszego stulecia. Wśród propagatorów tej dziedziny sportu i turystyki byli prawdopodobnie śląscy powstańcy-marynarze, którzy wcieleni do kajzerowskiej Kriegsmarine, na wieść o wybuchu powstania, przedostali się na Śląsk, by walczyć o przyłączenie go do macierzy. W 1921 roku odbyło się w Szopienicach pierwsze zebranie Ślązaków, byłych marynarzy floty niemieckiej. Nie jest wykluczone, że to z ich właśnie inicjatywy powstał Śląski Klub Żeglarski w Hajdukach Wielkich, którego reprezentant brał udział w 1924 roku w drugim spotkaniu przedstawicieli klubów i sekcji żeglarskich w Chojnicach. Byłaby to pierwsza wzmianka o istnieniu klubu żeglarskiego na naszym terenie. Dzieje żeglarstwa w okresie przedwojennym oparte są na wspomnieniach działających w tym czasie harcerzy. Powstają drużyny o profilach żeglarskich w Pszczynie, Tychach, Niwce (obecnie dzielnica Sosnowca), 0010Częstochowie. Harcerze-wodniacy organizują obozy szkoleniowe, podczas których podnoszą swoje kwalifikacje. Na jednym z nich, w 1931 roku w Jastarni, Paweł Krawczyk uzyskuje najprawdopodobniej jako pierwszy żeglarz naszego regionu, stopień sternika jachtowego żeglugi morskiej”. Stosunkowo liczne są także morskie rejsy żeglarzy ze Śląska. Kilka osób bierze udział w dziewiczym rejsie flagowego jachtu ZHP „Zawiszy Czarnego” w 1935 roku do Kopenhagi, Antwerpii i Amsterdamu. Jachtem dowodził wówczas sam generał Mariusz Zaruski. W okresie międzywojennym wiodącą rolę w rozbudzaniu zainteresowań sprawami morza i sportów wodnych odegrała Liga Morska i Kolonialna. Przedstawiciele katowickiego oddziału wygłaszali liczne prelekcje i wyświetlali okolicznościowe filmy. W wyniku tego działania powstały komórki organizacyjne w Królewskiej Hucie, Chorzowie, Siemianowicach i Hajdukach Wielkich.

Powojenny rozwój żeglarstwa w województwie katowickim związany jest przede wszystkim z powstaniem, przy nowo utworzonej Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 0072Oddziału Akademickiego Związku Morskiego. Była to organizacja, która stała się kuźnią kadr żeglarskich dla całego województwa. 5 czerwca 1946 roku na Walnym Zgromadzeniu w Gliwicach wybrano Zarząd i powierzono mu opracowanie statutu. W zebraniu uczestniczyli miedzy innymi Bogumił Pierożek i Witold Kowalenko. Na pierwszym zebraniu Zarządu Oddziału AZM zaproponowano założenie własnego ośrodka żeglarstwa śródlądowego dla Gliwic, wybrano jezioro Dzierżno Małe koło Pyskowic. Trzy lata później Oddział AZM w Gliwicach przemianowano na Sekcję Żeglarską AZS przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Klub liczył wtedy 92 członków (w tym 37 z patentami żeglarskimi) oraz miał w posiadaniu darowany kajak żaglowy P7 — pierwszą jednostkę żaglową na jeziorze Dzierżno i jedną w pierwszych na Śląsku po wojnie.

AZM w Gliwicach był ważną, ale nie jedyną organizacją żeglarską na naszym terenie. Jeszcze w 1945 roku przy Robotniczym Klubie Sportowym Zakładów Lniarskich „Lenko” w Bielsku-Białej Tadeusz Gara założył sekcję żeglarską. W warsztacie zakładowym zbudowano dwie łodzie mieczowe o ożaglowaniu gaflowym 15 m2: Mewa i Czajka, które jako pierwsze pływały po Jeziorze Międzybrodzkim i służyły szkoleniu kilkunastu amatorów żeglarstwa. Rok 1945 to rok odrodzenia się żeglarstwa harcerskiego. Nad jeziorem Pogoria I odbył się Zagłębiowski Zlot Harcerzy. Wśród około 4.5 tys. uczestników zlotu byli harcerze-wodniacy. W kolejnych latach organizowane były tam pierwsze obozy letnie harcerskich drużyn wodnych. W 1947 roku, zarząd Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego Ligi Morskiej rozpoczyna organizowanie na Pogorii Okręgowego Ośrodka Sportów Wodnych. Na zagospodarowanym terenie w 1950 roku powstaje Wojewódzki Ośrodek Szkolenia. Przechodzi on różne losy, ostatecznie majątek i ludzi przejmuje klub LOK „Zefir”. Pogoria staje się podstawowym akwenem żeglarskim naszego regionu.

013010140101201

W roku 1948 powstaje Liga Morska w Gliwicach to dzisiejszy Klub Wodny „Garland”, najstarszy istniejący w rejestrach. Wszystko to razem stanowi podstawę do powołania na naszym terenie samodzielnej Delegatury, a następnie Oddziału Polskiego Związku Żeglarskiego. 11 lipca 1949 Zarząd PZŻ uchwalił instrukcję w sprawie ustalenia zakresu działalności delegatur PZŻ. Utworzono wtedy i obsadzono dziewięć delegatur, m in. Śląsko-Dąbrowską z siedzibą w Gliwicach. Delegatem PZŻ został Bolesław Zakrzewski z AZM Gliwice.

POWSTANIE OZŻ

11 lipca 1949 roku uważać należy za początek istnienia odrębnej, śląsko-dąbrowskiej, żeglarskiej struktury organizacyjnej. 0175Od tego momentu zaczyna się szybki rozwój klubów żeglarskich oraz zorganizowana, międzyklubowa, sportowa działalność żeglarska. Jachty pod żaglami coraz częściej pojawiają się na niewielkich akwenach naszego regionu. W roku 1950 przekształcono dotychczasowe delegatury PZŻ w wieloosobowe zarządy okręgowe. Okręg Katowicki skupiał cztery kluby: Zrzeszenie Sportowe „Unia” Chorzów (późniejsze chorzowskie „Azoty”), „Górnik” Bytom, AZS Gliwice, oraz LPŻ Gliwice -wcześniej Liga Morska Gliwice, a obecnie KW LOK „Garland” Gliwice). Pierwszym prezesem Okręgu został dotychczasowy Delegat PZŻ, Edward Nowak, a pierwsza siedziba Okręgu mieściła się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25. Na przełomie lat 1950 i 1951 dokonana została gruntowna reorganizacja sportu polskiego. Działalność klubów i sekcji została podporządkowana zrzeszeniom sportowym. Likwidacji uległ PZŻ i jego delegatury, a na ich miejsce zostały powołane wojewódzkie komisje aktywistów oraz sekcje żeglarskie wojewódzkich komitetów kultury fizycznej. PZŻ ponownie powołano do życia 1 stycznia 1957 roku, a następnie reaktywowano Oddział PZŻ w Katowicach. 3 marca 1958 założono stowarzyszenie pod nazwą: POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Zarząd Okręgowy w Katowicach z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23. Stowarzyszenie zmieniało swoją nazwę jeszcze dwukrotnie. W 1965 roku podjęto uchwałę o utworzeniu Katowickiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz przyjęto jego statut. Od 1966 roku prowadzi się w Okręgu oficjalny rejestr klubów żeglarskich, które od momentu rejestracji KOZŻ są jego członkami, nie zaś członkami PZŻ. Wprowadzona wtedy numeracja klubów obowiązuje do dziś. W tym też okresie powstało godło KOZŻ. Na wniosek Franciszka Bógdoła, zgłoszony na Walnym Zebraniu w dniu 3 czerwca 1965 r., miało ono mieć motywy regionalne i PZŻ. Projekt wykonał Kazimierz Grenczak z Gliwickiej „Dali”. W tym też czasie KOZŻ, na polecenie Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki (WKKF) rozpoczął administracyjną rejestrację jachtów sportowych i turystycznych. Obecna nazwa Śląski Okręgowy Związek Żeglarski została przyjęta przez Sejmik 19 maja 2006 roku. Śląski Okręgowy Związek Żeglarski radził sobie w każdych warunkach. Stowarzyszeniem zarządzało 14 prezesów, okręg dziesięciokrotnie zmieniał siedzibę. Śląscy działacze żeglarscy wielokrotnie wybierani byli do centralnych władz żeglarskich. Członkami władz PZŻ byli między innymi: Bogumił Pierożek, Wojciech Roszak, Eugeniusz Przybyła, Józef Żyła, Marian Krupa, Ludosław Rusek, Franciszek Bógdoł, Jan Chłap, Tadeusz Rogowski, Stanisław Bryzik, Roman Winkler, Janusz Szlachetko. W trakcie 65 lat istnienia Okręgu w rejestrach zapisano 223 kluby i sekcje. Ich liczba oraz liczba członków w poszczególnych okresach była zmienna. Powstawały nowe, inne kończyły swoją działalność. Największą liczbę członków odnotowano w 1989 roku. Było to 8 tys. zrzeszonych w 122 klubach. Zmiany społeczno-ekonomiczne, które dokonały się w latach dziewięćdziesiątych doprowadziły do zmniejszenia liczby klubów. Powodem było m.in. zaprzestania ich dofinansowania ze strony zakładów pracy i organizacji społecznych.

Czym zajmował się Okręgowy Związek Żeglarski? Do najważniejszych zadań należała koordynacja szkolenia żeglarskiego i nadzór nad jego poziomem. Pierwszą zapisaną w dokumentach Przewodniczącą Komisji Szkolenia była od 1954 roku Maria Stateczna. Komisja oprócz koordynacji działalności szkoleniowej na podstawowe stopnie żeglarskie w klubach, organizowała szkolenia na wyższe stopnie żeglarskie w Okręgu. Od 1949 roku nasi żeglarze uzyskali ponad 41 tys. patentów żeglarza oraz ponad 10,5 tys. patentów sternika jachtowego. Wydano 42 680 książeczek żeglarskich. Wyszkolono 502 jachtowych sterników morskich i 135 kapitanów.

Ruszyli na morza

Przez wiele lat niezniszczalnym marzeniem śląskich żeglarzy było posiadanie własnego jachtu pełnomorskiego. Upór i przedsiębiorczość żeglarzy Klubu Żeglarskiego PTTK „Tramp” i jego ówczesnego komandora Franciszka Bógdoła, doprowadził do powstania pierwszego śląskiego jachtu pełnomorskiego. Jachtem tym była Karolinka (PZ-122). Chrzest jachtu odbył się w czerwcu 1961 roku, a matką chrzestną została Barbara Kowalenko. 0250W późniejszym czasie powstały jeszcze dwa jachty o tej samej nazwie: Karolinka II i III. Wzrost zainteresowania żeglarstwem morskim sprawił, że wkrótce inne kluby podjęły próbę zakupu lub budowy jachtów morskich i zatokowych. Do armady śląskich jachtów dołączyły także: Gwarek, Leonid Teliga, Barbórka — pierwszy jacht Okręgu, Asterias, Barlovento, Barlovento II, Carbonia, Czarny Diament, Dar Śląska, Janina, Nitron, Oskard, Majus, Siemion, Silesia czy Weneda. 0400Ważnym wydarzeniem w życiu KOZŻ był chrzest Carbonii — drugiego okręgowego jachtu morskiego, który odbył się8 maja 1976 roku. Zarząd Okręgu, dysponując dwoma jachtami, mógł podejmować szereg inicjatyw, do których włączały się kluby armatorskie. Zwiększała się liczba żeglarzy posiadających doświadczenie w rejsach na wodach oceanicznych i pływowych, co procentowało później liczbą uzyskiwanych stopni kapitańskich. 0640Pierwszą wzmiankę o kadrze kapitańskiej z naszego Okręgu znajdujemy w Komunikacie 4/56 SŻ GKKF z 6 sierpnia 1956 roku, w której ogłoszono listę 42 kapitanów uprawnionych do prowadzenia jachtów po wodach morskich. Na liście tej znajdujemy nazwiska kapitanów: Ryszarda Książyńskiego i Bogumiła Pierożka. Pierwszą kobietą, która w 1964 r. uzyskała stopień kapitański, była Maria Stateczna. 19 maja 1965 roku Zarząd Okręgu PZŻ powołał do życia Koło Kapitanów, działające do dzisiaj pod nazwą „Koło Kapitanów Śląsk”. Na zebraniu Koła w 1969 roku goszczono kapitana Leonida Teligę, który opowiadał o swoim wielkim rejsie dookoła Ziemi. Kapitan Teliga przekazał do Koła Kapitanów skrzynię firmową „Johny Walker”, która odbyła rejs na „Opty” z Fidżi do Polski, a na znak złączenia z Kołem wpiął swoją szeklę do łańcucha Koła.

Z ciekawszych wypraw organizowanych przez śląskich żeglarzy należy wspomnieć o:

  • Śląskiej Akademickiej Wyprawie Żeglarskiej Dookoła Świata (76/77) na jachcie Asterias zorganizowanej przez Śląski Yacht Club. Rejs trwał 517,5 doby, a jacht przepłynął w sumie 40.227 Mm odwiedzając dwadzieścia portów 4 kontynentów. W uznaniu żeglarskich walorów wyprawy, kapitan Aleksander Lipiński i załoga uhonorowani zostali II Nagrodą Honorową „Rejs Roku 77”, w konkursie organizowanym przez „Głos Wybrzeża”. I Śląskiej Wyprawie Oceanicznej w Rejon Morza Karaibskiego i na Kubę (76/77). W wyprawie udział wzięły dwa śląskie jachty: Carbonia i Gwarek. Trzyetapowa wyprawa z wymianą załóg zakończyła się powodzeniem. A kapitanowie: Bogumił Pierożek i Piotr Rudzki prowadzący rejs z Kuby do kraju otrzymali za ten etap wyróżnienia „Rejs Roku 77”
  • Wyprawie Trzech Oceanów — Australia (87/88) na jachcie Asterias. Jacht zamknął pętlę dookoła świata dwukrotnie, wziął udział w obchodach 200-lecia Australii oraz 28 marca 1988 roku dokonał pierwszego w dziejach śląskiego żeglarstwa okrążenia przylądka Horn. Za II etap wyprawy, kapitan Bogdan Marciniak otrzymał I Nagrodę Honorową „Rejs Roku 87” i Nagrodę Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności „Srebny Sekstant”, natomiast kapitan etapu III Marek Sobieski odebrał II Nagrodę „Rejs Roku 88”
  • Wyprawie Polarnej na Spitsbergen (96) na jachcie Barlovento II. Jacht przepłynął łącznie 5.600 Mm. Za rejs kapitan Mieczysław Siarkiewicz otrzymał „Srebny Sekstant” i I Nagrodę „Rejs Roku 96”
  • Wyprawie wokół przylądka Horn i do brzegów Antarktydy (2002/2003) oraz pokonanie Przejścia Północno-Zachodniego (2006) na jachcie Stary. Za wyprawy kapitan Jacek Wacławski otrzymał w latach 2003 i 2006 I Nagrodę „Rejs Roku Srebrny Sekstant”.

Dwukrotnie tą prestiżową nagrodę otrzymał Kapitan Jerzy Radomski za całokształt dokonanych rejsów na jachcie Czarny Diament.

SPORT

Sportowa działalność żeglarska na Śląsku rozpoczęła się w latach 50-tych. W lipcu 1950 r. odbyły się pierwsze regaty o mistrzostwo Śląska. Zawody zgromadziły około 5 tys. widzów. Na początku lat 50-tych w regatach liczyły się przede wszystkim umiejętności zawodnika. Wpływ sprzętu na wyniki regat eliminowano poprzez stosowanie systemu przesiadkowego. 0830W 1957 roku na Mistrzostwach Polski w Giżycku Lucyna Grabska i juniorka Maria Świerzyńska odniosły sukces w klasie Finn zostając wicemistrzyniami Polski w swoich kategoriach wiekowych. W 1958 roku Okręg doczekał się pierwszego tytuł mistrza Polski. Zdobył go Andrzej Podolski również w klasie Finn. Ponowny renesans śląskiego żeglarstwa regatowego nastąpił pod koniec lat osiemdziesiątych. 0870Niewątpliwa w tym zasługa Mariana Krupy - trenera kadry Śląska. Zawodnicy naszego Okręgu startowali w regatach rangi Mistrzostw Polski oraz w regatach krajowych i zagranicznych reprezentując m.in. klasy: OK Dinghy, 420, Cadet, Dywizjon II, Europa, Optimist, Laser Radial. W Mistrzostwach Świata w klasie OK-Dinghy, rozegranych w 1988 r. w Trawemünde, Arkadiusz Kowaluk (GZKS Sośnica) wywalczył srebrny medal. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych znaczące sukcesy zaczął odnosić zawodnik rybnickiego „Energetyka” Mirosław Małek startujący w klasie „Mistral”. W 1996 r., jako pierwszy żeglarz naszego Okręgu reprezentował nasz kraj na Olimpiadzie. Na XXIV Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie zajął w swojej klasie 11 miejsce.

Jesteś tutaj: Home Historia Okręgu